N64 D

Daikatana
Dark Rift
Diddy Kong Racing
Doom 64
Duke Nukem 64